Läsväskan användarvillkor

 1. 1. Allmänna villkor

  1. 1.1 Den digitala lärmiljön Läsväskan levereras av Folkhälsans förbund r.f. som fått finansiering från stiftelser och fonder. Finansieringen möjliggör att Läsväskan kan levereras kostnadsfritt till alla svenskspråkiga skolor i Finland.
  2. 1.2 Kommunen får Läsväskan i bruk genom att underteckna ett användaravtal. Kommunen har tillgång till lärmiljön Läsväskan så länge den finns tillgänglig kostnadsfritt. Kommunen har rätt att använda Läsväskan enbart för syftet att utveckla och främja barns läsande och har ingen rätt att använda eller överlåta Läsväskan till andra än till grundskolor, förskolor, daghem och bibliotek inom kommunen. En användares rätt att använda Läsväskan upphör automatiskt då hen ej är elev, dagisbarn, lärare eller annan personal i kommunen.
  3. 1.3 Läsväskan har rätt att förbjuda användningen av Läsväskan ifall lärmiljön missbrukas eller inte används i enlighet med dessa villkor eller annat skäl föreligger.
  4. 1.4 Läsväskan har ingen skyldighet att upprätthålla lärmiljön Läsväskan. Kommunen har inte rätt att kräva ändringar i eller stöd för användning av lärmiljön Läsväskan. Läsväskan kan när som helst upphöra med sin verksamhet och ger inga garantier för fortsatt användning. Läsväskan ger heller inga garantier för att lärmiljön fungerar felfritt och Läsväskan har rätt att underhålla lärmiljön, vilket kan skapa avbrott och störningar i den.
  5. 1.5 Parterna förbinder sig att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagstiftningen. Kommunen skall fungera som registeransvarig och tillse att endast behöriga användare tilldelas licenser. Kommunen skall omedelbart meddela Läsväskan vid misstanke om missbruk.
  6. 1.6 Vardera parten har rätt att säga upp ett avtal om ibruktagning och användning av Läsväskan med en uppsägningstid på 30 dagar.
  7. 1.7 Läsväskan är under inga omständigheter ersättningsskyldig för skada eller förlust som uppkommit på grund av användning av Läsväskan.
  8. 1.8 Läsväskan innehåller upphovsrättsskyddat material. Kommunen förbinder sig att följa lagstiftningen gällande upphovsrätter.


 2. 2. Dataskyddsvillkor för Läsväskan

  1. 2.1 Personuppgifter som behandlas inom Läsväskan
  2. Datatyp Funktion Förklaring
   E-post Basfunktion i Läsväskan Används för identifiering av inloggad användare.
   För- och efternamn Basfunktion i Läsväskan För identifiering av inloggad användare.
   Registrerade böcker Basfunktion i Läsväskan Böcker registrerade av användaren själv.
   Bokomdömen Basfunktion i Läsväskan Bokomdömen (recensioner) skrivs av användaren själv.
   Favoriter Basfunktion i Läsväskan Personliga favoriter bland bokomdömen och boktips.
   Aktivitet Basfunktion i Läsväskan Användarens aktivitet i form av inloggningar, hur man läser boktips samt omdömen loggas.
   Loggarna resulterar i mätning av bl.a. läsfebern.
   Bokuppgifter Basfunktion i Läsväskan Uppgifter som följer läroplanen. Information fylls i av användaren själv.
   Läsmål Basfunktion i Läsväskan Spelifiering i form av frågor och recensioner. Fylls i av användaren själv.
   Grupper Basfunktion i Läsväskan (Småbarnspedagoger) Används inom småbarnspedagogiken där böcker och omdömen sparas för en hel grupp och inte individuellt.
   Personinformation Basfunktion i Läsväskan Information för att liva upp profilkortet. Fylls i av användaren själv.
   Personlig respons Basfunktion i Läsväskan (Lärarkonton) Kommentarer, meddelanden och respons från lärare till elev. Fylls i av lärare.
   Materialbank Basfunktion i Läsväskan (Lärarkonton) Lärare delar med sig av sina projekt i form av text och bild på läseledarsidan. Fylls i av av lärare.
   Medläsenärer (vårdnadshavare eller annan person) Basfunktion i Läsväskan (Elevkonton) Så kallade “medläsenärers” e-postkonton används vid delning av personens boklista och omdömen till vårdnadshavare m.fl. Fylls i av användaren själv. Användaren väljer själv när hen avslutar delningen med “medläsenären”.
   Medläsenärer (lärare) Basfunktion i Läsväskan (Elevkonton) Eleven kan dela boklista och omdömen med lärare inom samma kommun. Användaren väljer själv när hen avslutar delningen med läraren.


  3. 2.2 Lagringstid för personuppgifter.  Personuppgifter hos Läsväskan makuleras efter 2 års inaktivitet hos användaren, eller direkt i samband med en begäran om avstängning av konto.
  4. 2.3 Behandling av raderade personuppgifter. Vid avstängning av konto raderas samtliga personuppgifter, men bokomdömen, aktivitetsloggar och övrig data anonymiseras.
  5. 2.4 Dessa villkor gäller när Folkhälsans förbund r.f. enligt dataskyddsförordningen (2016/679) fungerar som personuppgiftsbiträde och Kommunen som personuppgiftsansvarig.
  6. 2.5 Läsväskan behandlar personuppgifter endast för ändamålet att upprätthålla lärmiljön Läsväskan. Läsväskan behandlar inte personuppgifter för något annat syfte eller för någon annan part. Läsväskan har rätt att överföra personuppgifter till ett land utanför EU eller EES endast under förutsättning att överföringen görs i enlighet med dataskyddsförordningen.
  7. 2.6 Läsväskan skall underrätta Kommunen om Läsväskan i egenskap av personuppgiftsbiträde anser att Kommunens instruktioner om behandling av personuppgifter bryter mot dataskyddsförordningen eller någon annan bestämmelse om personuppgiftsskydd i EU eller i en medlemsstat. Utöver dessa villkor åtar sig vardera parten att följa gällande nationella lagar om dataskydd och bestämmelserna i dataskyddsförordningen i sin verksamhet.
  8. 2.7 Alla personuppgifter som Läsväskan behandlar på uppdrag av Kommunen anses vara konfidentiell information och Läsväskan förbinder sig till att inte lämna ut uppgifterna till tredje part eller använda informationen för annat än det avsedda ändamålet. Sekretessförpliktelserna är giltiga också efter uppsägning av ett avtal.
  9. 2.8 Läsväskan har rätt att ta ut statistik och anonyma data från lärmiljön samt lagra anonymiserade data för framtida behov.
  10. 2.9 Läsväskan ansvarar för att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att förhindra att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt förstörs, försvinner, ändras, att säkerheten äventyras eller att obehöriga får tillgång till uppgifterna.
  11. 2.10 Läsväskan ska utan onödigt dröjsmål informera Kommunen om en personuppgiftsincident som kommit till Läsväskans kännedom så att Kommunen kan uppfylla de rapporteringskrav som anges i dataskyddsförordningen. Läsväskan bör ge tillräcklig information om incidenten och bistå Kommunen i att uppfylla de förpliktelser som anges i dataskyddsförordningen. Läsväskan måste också vidta nödvändiga uppföljningsåtgärder som kan minska eller förhindra framtida incidenter.
  12. 2.11 Under avtalstiden kan Kommunen skriftligen begära att Läsväskan bistår Kommunen i att fullgöra sina skyldigheter kring lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Detta gäller speciellt vid personuppgiftsincidenter och vid uppfyllande av den registrerades rättigheter. Om inget annat avtalats har Läsväskan rätt att fakturera Kommunen för utfört arbete enligt Läsväskans gällande prislista.
  13. 2.12 Med hänsyn till behandling av personuppgifter måste Läsväskan rimligt och utan onödigt dröjsmål bistå Kommunen med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att svara på förfrågningar som gäller uppfyllandet av den registrerades rättigheter som anges i dataskyddsförordningen. Om sådana krav presenteras direkt till Läsväskan vidarebefordras de till Kommunen.
  14. 2.13 Kommunen fungerar som personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor. Kommunen ansvarar för att uppfylla de krav som ställs på en personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen. Kommunen är ensam ansvarig för den information som användaren lagrar i Läsväskans tjänster. Kommunen definierar och är också ansvarig för vilka personuppgifter som sparas, för vilket ändamål och hur uppgifterna används, byts eller behandlas, vilken information som lämnas ut och till vem och hur man säkerställer kvaliteten, aktualiteten och elimineringen eller anonymiseringen av informationen.
  15. 2.14 Inom rimlig tid efter utgången av ett kundavtal raderar Läsväskan alla personuppgifter eller återställer dem till den personuppgiftsansvarige och raderar alla befintliga kopior, förutom om lagstiftning kräver att de bevaras. I sådant fall har Läsväskan rätt att behandla personuppgifter endast i enlighet med lagen och skyldighet att fortsätta följa sekretessförpliktelserna som beskrivs i dessa villkor. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att besitta behövliga kopior av informationen före utgången av avtalet.
  16. 2.15 Läsväskan ansvarar inte inför Kommunen för direkta eller indirekta skador som orsakats av kontraktsbrott eller krav från tredje part.